Aktiv prirodnih nauka

Sastanak aktiva prirodnih nauka održan je 14. januara 2016. godine.

Realizovan je dnevni red:

  • Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
  • Realizacija teme individualnog usavršavanja predavač Dautbašić Hava, prof. Tema:”Posredovanje napetosti i neizvjesnosti kroz igru, doživljaj, smjelost (usuditi se)”
  • Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta
  • Srednja ocjena na kraju prvog polugodišta od I do IV razreda
  • Maloljetnička delinkvencija – vršnjačko nasilje
  • Tekuća pitanja

image-a05dadaf598769bf56927906985fb727275815c7d512fce67ad0f6f9d028418c-V image-94b8d128a4bbea281b98dce0e7e43675f6dde7a4ed7955ecc3dd337319d5a18c-V image-d9e4c7e7b2b1e7fa54e0e72968928cb40ecb79943c084776c4db60f0eacde362-V image-0c86bc4f8b908603cbd3a8e9f9b1e3486526067b5669f7ae8c7024b7229a613e-V