Plan i program rada Vijeća učenika

PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA JU SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

 Vijeće učenika se osniva radi promoviranja i zaštite prava i obaveza, te potreba i interesa učenika; poticanja aktivnog učešća učenika u radu škole; saradnje sa stručnim i upravnim organima škole, te vijećem roditelja kroz predstavljanje stavova učenika stručnim organima škole kad se ocijeni da je to potrebno;  stvaranje uslova da učenik postane aktivan član u procesu donošenja odluka; promoviranja interesa škole u društvenoj zajednici na čijem području se škola nalazi; promoviranja aktivizma srednjoškolaca, organizirajući aktivnosti edukacijskog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno-umjetničkog karaktera i saradnje s odgovarajućim ustanovama, kao i organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Vijeće učenika JU Srednja zubotehnička škola će u školskoj 2017/18. godini raditi prema sljedećem planu:

 • Izvještaj o radu Vijeća učenika za 2016/2017. godinu;
 • Konstituiranje Vijeća učenika i izbor rukovodstava;
 • Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća učenika;
 • Rad na prevenciji izostanaka učenika;
 • Promocija indeksa inkluzivnosti;
 • Rad na učešću učenika u vannastavnim aktivnostima;
 • Učešće u humanitarnim aktivnostima na nivou škole;
 • Pomoć učenicima sa poteškoćama u učenju;
 • Aktivnosti na unaprjeđenju odnosa između nastavnika i učenika;
 • Prijedlozi za unaprjeđenje komunikacije među učenicima i stvaranje pozitivne školske i razredne klime;
 • Iniciranje organizacija izleta i ekskurzija;
 • Organiziranje posjeta kulturno-historijskim znamenitostima; različitim kulturnim manifestacijama, kino-projekcijama, pozorišnim predstavama, sajmovima;
 • Učešće u organizaciji školskih priredbi i razvijanje sposobnosti učenika da organiziraju i vode aktivnosti, te razvijaju osjećaj odgovornosti;
 • Realiziranje različitih aktuelnih tema uz saradnju sa pedagogom-psihologom škole i saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih;
 • Saradnja Vijeća učenika sa srodnim organizacijama u drugim školama;

 

Plan rada je okviran i može se mijenjati u ovisnosti od interesovanja članova Vijeća učenika. Planirano će se realizirati kroz:

 • redovne mjesečne sastanke Vijeća;
 • sudjelovanjem u projektima drugih klubova i organizacija sa sličnim ili istim ciljevima, organiziranje, kreativnih radionica, prezentacija, izložbi, različitih akcija i dr. za gore navedene ciljeve za učenike škole u skladu sa zakonom;

 

Koordinator Vijeća učenika Srednje zubotehničke škole:

Amela Tanović-Sinanović, prof.