KONAČNE RANG LISTE I TERMINI ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE

Obavještavaju se svi učenici koji su na osnovu konačne rang liste stekli pravo upisa u prvi razred šk. 2023/2024. godine u JU Srednju zubotehničku školu Sarajevo da potrebnu dokumentaciju za upis mogu predati 27. , 29. i 30.06.2023.godine  u periodu od 09:00 do 11:00 sati.

Prilikom upisa učenici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu za upis (printa se iz sistema EMIS po okončanju na osnovu konačne rang liste, te je dokaz da je kandidat ostvario pravo upisa u određenu školu), OBAVEZNO donijeti isprintanu i potpisanu
  2. izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),
  3. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi (originalna dokumenta),
  4. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole (originalna dokumenta),
  5. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi (originalna dokumenta),,
  6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz člana 11,12. i 13 ove Odluke.

Uprava škole