PRVI SASTANAK VIJEĆA RODITELJA ŠKOLSKE 2019/2020.GODINE


PRVI SASTANAK VIJEĆA RODITELJA ŠKOLSKE 2019/2020.GODINE
 
Prvi sastanak Vijeća roditelja, održan je 23.10.2019.godine sa početkom u 17h. Sastankom je rukovodila direktorica škole Elvira Jašarbašić, prof.
Nakon što su predstavnici roditelja upoznati sa dnevnim redom i nakon uvodnog obraćanja direktorice škole, pedagogica Amela Tanović-Sinanović, prof. je izvjestila članove Vijeća roditelja o aktivnostima rada Vijeća roditelja u prethodnoj školskoj godini.
Za predsjednicu Vijeća roditelja je izabrana g-đa Altijana Dizdarević, predstavnica roditelja iz I-1 odjeljenja, za a zamjenicu predsjednika Vijeća roditelja izabrana je g-đa Vedrana Velagić, roditelj iz I-2, a za zapisničara je izabrana pedagogica škole. Članovi Vijeća roditelja su usvojili Poslovnik o radu Vijeća roditelja JU Srednje zubotehničke škole Sarajevo za školsku 2019/2020.god.
Direktorica škole je prezentirala članovima Vijeća uspjeh učenika na kraju školske 2018/2019. Godine, kao i sve realizovane aktivnosti za navedenu školsku godinu.
Na sastanku Vijeća pedagogica je izvijestila roditelje o realizovanim roditeljskim sastancima šk.2019/2020.god. i o prisustvu roditelja na sastancima.
Razgovarano je o realizaciji maturalne ekskurzije, maturske večeri, te ostalim bitnim pitanjima u radu škole.
Na ovom sastanku , roditeljima je predstavljen projekat “Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE”. kojeg podržava Općina Centar. Predstavnici Udruženja CROA (Centar za razvoj omladinskog aktivizma ) su održali predavanje koje je sadržajno usmjereno na razvoj kompetencija kod roditelja za prepoznavanje svih oblika vršnjačkog nasilja, upoznavanje s učinkovitim metodama prevencije i zaustavljanja nasilja. Ovim je ukazano na značaj učešća roditelja kao partnera u cjelokupnom izvođenju projekta i njihovoj ulozi u promjeni života u školi. Putem Vijeća roditelja uspostavio se odnos sa roditeljima u kome oni neće samo biti obavještavani i informisani o problemima već će postati akteri stvaranja drugačije školske atmosfere, preuzmajući odgovornu ulogu u na planu postizanja veće sigurnosti u školama
Sastanak je završen u 18,30h.