UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U PERIODU OD 14.9 – 9.10.2020. GODINE

O B A V I J E S T

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

U PERIODU OD 14.9 – 9.10.2020. GODINE

· Od 14.9. do 09.10.2020.g. za učenike 1. i 4. razreda se realizira kombinovani model nastave po grupama sa maksimalno 15 učenika u odjeljenju, s minimalnim razmakom između učenika 1,5 metar. Učenici su raspoređeni u dvije smjene. U prvoj sedmici jedna polovina učenika je u školi, a druga polovina učenika dobija sadržaje putem platforme koje će obrađivati u školi sa predmetnim profesorom naredne sedmice u školi. Jedne sedmice jedna polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi, a naredne sedmice druga polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi. Škole imaju mogućnost da, ukoliko ukupno brojno stanje odjeljenja u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela.

Razredne starješine I i IV odjeljenja su u obavezi rasporediti učenike u 2 grupe tako da u 1 grupi bude maksimalno 15 učenika. Prva grupa/polovina učenika će imati nastavu u školi u sedmici od 14.9 do 18.9 a druga grupa/polovina će imati online nastavu i razrednici treba da o ovome obavijeste učenike. Naredne sedmice 21.9 – 25.9 druga grupa će imati nastavu u školi a prva grupa online nastavu.

· Za učenike koji nisu u školi, nastavnici putem platforme, dostavljaju nastavne materijale prilagođene za samostalan rad uz jasne upute i smjernice. Poželjno je da navedeni materijali predstavljaju kompilaciju materijala sa uputstvima i smjernicama, koji ne zahtijevaju trenutnu povratnu informaciju nastavniku od strane učenika, nego da razvijaju samostalan i istraživačko-kreativni rad. · Nastava počinje u 09,00 sati. Nastava se realizira u skladu sa rasporedom časova.

Praktična nastava za učenike IV razreda se realizuje u tehnici počev od 08,00 sati.

· Nastava se odvija u jednom kabinetu za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava, mali odmor traje 5 minuta, veliki odmor se ne realizira, učenici se ne zadržavaju u holovima škole.

· Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u dogovoru sa predmetnim nastavnikom ( u parku, na stadionu)  za I i IV razrede uvažavajući obavezu pridržavanja higijensko-epidemioloških mjera i preporuka izdatih od Federalnog zavoda za javno zdravstvo, ZZJZ KS i KŠ MZKS.

· U periodu 14.9.-09.10. učenici 2. i 3. razreda realiziraju nastavu po online modelu.

· Ukoliko epidemiološke prilike budu zadovoljavajuće, od 12.10. je planiran ulazak učenika 2. i 3. razreda u škole po istom modelu. Od 12.10. 2020. godine bi svi učenici srednjih škola, naizmjenično, jednu sedmicu u školi realizirali nastavni proces, dok bi jednu sedmicu dobijali nastavne sadržaje putem platforme.

· Roditelji učenika koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu u školi, dužni su kao i do sada, obavijestiti razrednika o istom i dostaviti izjavu na službeni e-mail škole srednjazubotehnicka@gmail.com ili na protokol škole najkasnije do ponedjeljka 14.09.2020. godine. Ovim učenicima će predmetni nastavnici dostavljati sadržaje putem platforme.

· Nastavnici i učenici su dužni nositi maske od ulaska u školu/školsko dvorište, za vrijeme boravka u školi do izlaska iz škole/školskog dvorišta.

· Poželjno je da u učionici budu i vizuelni materijali poput postera i brošura koji ukazuju na važnost održavanja fizičke distance i potrebe održavanja lične higijene. U svakoj učionici na ulazu kraj vrata stoji stol sa dezinfekcionim sredstvom za slobodnu upotrebu učenicima i nastavnicima. Učenici sjede u konstantno provjetrenim i prozračenim učionicama. Osim nastavnika u odjeljenju mogu, pod istim uslovima, da borave i asistenti u nastavi.

· Nastavnici održavaju komunikaciju sa roditeljima na informativnim i konsultativnim online sastancima. Razrednik održava informativne sastanke jednom u dvije sedmice, na sličan način i nastavnici koji nisu razrednici, po potrebi, održavaju konsultativne online sastanke u dogovoru sa razrednikom. Roditelji zadržavaju pravo da dobiju dodatne termine za informacije i konsultacije ukoliko za tim postoji objektivna potreba.

· Nastavni proces u školama odvija se u skladu sa nastavnim planom i programom.

· Čas traje 30 minuta po redovnom rasporedu, škole koje rade u smjenama održavaju i u online okruženju rotaciju tih smjena. Škole dostavljaju izvještaj o realizaciji nastave Ministarstvu jednom u 15 dana na propisanom obrascu i na za to predviđenu email adresu.

 · Zakonom definisana obaveza nastavnika da se priprema za čas (50% na nastavnu pripremu) namjenski se preusmjerava na pripremu kvalitetnog digitalnog materijala za rad sa učenicima u skladu sa Smjernicama za izradu digitalnih nastavnih sadržaja.

· Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju.

· Školske biblioteke stoje na raspolaganju svim učenicima škole da u precizno utvrđenim terminima dođu u školu pojedinačno te zaduže školske knjige i lektire.

 · Ukoliko postoji potreba za stručnom podrškom psihologa, pedagoga ili socijalnog radnika za učenika, moguće je organizovati sastanak sa učenikom i/ili roditeljem/starateljem, poštujući sve epidemiološke mjere zaštite učenika, roditelja i radnika. U slučajevima kada situacija nije alarmantna sa aspekta dobrobiti učenika podrška se pruža online putem video poziva.

· Sastanci u realnom vremenu u školi sa roditeljima/starateljima i/ili učenicima su mogući i prilikom organizacije opservacija nadležnih centara u svrhu izrade obaveznih individualno prilagođenih programa rada učenika sa teškoćama u učenju, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o inkluziji, poštujući sve mjere epidemiološke zaštite učenika, roditelja i radnika.

 · Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove. Sjednice stručnih organa škole se odvijaju u online okruženju. Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum.

Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i instritucija u skladu sa uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS od 26.8.2020. godine.

UPRAVA ŠKOLE